Login

Register

Login

Register

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników Vital Trading. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Vital Trading sp. z o.o. z siedzibą w 86-300 Grudziądz, Sztynwag 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000543685, NIP 8762461471, zwana w dalej „Administratorem”.
 3. Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie. Brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia realizację umowy.

 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownicy korzystający z usług Administratora w pewnych przypadkach mogą zostać poproszeni o pozostawienie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje realizację usługi, której te dane dotyczyły.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 pkt. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@vitaltrading.pl
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania)
 5. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe podane na stronie www należącej do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do wpisów na blogu, nagrań, analiz itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Ciebie przed podmiotami trzecimi, które te dane wykorzystają do przesłania Tobie nieokreślonych informacji. Dlatego dane te wyłączone są z Polityki Prywatności.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, które zgodziły się na ich otrzymywanie.
 2. Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszej oferty, niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych usług.
 3. Informacje komercyjne są wysyłane są sporadycznie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. Administrator nie stosuje plików cookies na swojej stronie internetowej.

 ZMIANY

 1. Zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowane na stronie vitaltrading.pl w zakładce Polityka Prywatności, o ważnych zmianach poinformujemy użytkowników wysyłając wiadomości na podany przez nich adres e-mail.
 2. Bez względu na rodzaj zmian w naszej polityce, prawa użytkownika wynikające z niniejszej polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jednoznacznej zgody użytkownika.
 3. W przypadku zmiany polityki prywatności pozastawiamy naszym użytkownikom 3 dni od momentu publikacji nowej wersji na stronie na ewentualną rezygnację z naszych usług.